Banner PWAS

A+ A A-

Het hoe, wie, wat en waar over het Ouderpanel

Doel:

Op een laagdrempelige manier proberen een reëel beeld te krijgen van wat er onder ouders leeft. De panelleden functioneren als gesprekspartner voor de directie inzake aspecten als identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs. Het ouderpanel komt minimaal twee keer per jaar bijeen.

Motivering

Nadat enkele jaren geleden de schoolraad als klankbord van vooral de directie is vervallen, is het belangrijk om hier een goede vervanging voor te zoeken. In onze ogen is dat het ouderpanel, welke we dan ook in september 2010 op CBS Prins Willem-Alexander hebben opgestart.

Samenstelling

Wij willen graag een ouderpanel, bestaande uit gemotiveerde ouders, die samen met de schooldirectie van gedachten willen wisselen over uiteenlopende onderwerpen die hun oorsprong met name zullen vinden vanuit het kwaliteitsbeleid.

Dit ouderpanel komt 2x per schooljaar bij elkaar op uitnodiging van de directeur. Het streven is om uit elke groep een ouder te vragen, zodat alle groepen uit de school zijn vertegenwoordigd. Tevens proberen we om de groep dynamisch van samenstelling te houden. Hiervoor is een rooster opgesteld, zodat er niet te veel nieuwe ouders tegelijk van start gaan of stoppen.

Dit schooljaar starten we met de volgende samenstelling van ons ouderpanel:

Nieuw

Naam

Groep

Uit

Feb 2012

Gea Kamphof

1

Zomer 2013

Feb 2012

Mariska Gobius du Sart

2-3

Voorjaar 2013

Simone Bakker

2-3

Zomer 2012

Heleen vd Steege

4-5

Zomer 2012

Feb 2012

Martine ten Klooster

4-5

Zomer 2013

Feb 2012

Caroline Aalbers

6-7

Voorjaar 2013

Feb 2012

Esther Dolderman

6-7

Zomer 2013

Gerlinda Zuidema

8

Zomer 201

Vorm

Onze voorkeur gaat uit om te werken met ronde tafelgesprekken: op deze wijze wordt duidelijk dat er op een gelijkwaardige wijze wordt gecommuniceerd.

Het is hoor- en wederhoor. Doorvragen, verklaren, uitleggen etc., dit vanuit alle partijen. De tijdsduur is ongeveer een tot hooguit anderhalf uur.

Inhoud

In ieder geval komen tijdens deze bijeenkomsten de meningen en opvattingen van de ouders aan bod die de ouders verwoord hebben in de oudervragenlijsten over bv. schoolklimaat, aanbod van de lessen, tijd e.d. Dit is een onderdeel van ons kwaliteitssysteem. (N.B.: dit laatste mits we dat jaar een enquête hebben afgenomen!)

Daarnaast worden ouders in de gelegenheid gesteld om zelf punten aan te dragen waarover ze vragen hebben.

Samengevat:

  1. Een ouderpanel heef een formele status als klankbordgroep; niets meer en niets minder
  2. Het is echter geen klachtenbureau
  3. Er worden geen kinderen besproken
  4. Er wordt niet over leerkrachten gesproken
  5. Er worden geen besluiten genomen
  6. Er wordt geen beleid gemaakt
  7. Er wordt wel teruggekoppeld naar de MR
  8. Er is een afgevaardigde van de MR aanwezig bij de bijeenkomst van het ouderpanel

Rol van de oudergeleding van de MR

Omdat de oudergeleding van de MR een officiële vertegenwoordiging is van de ouders is het mogelijk dat de ouderpanelbijeenkomst wordt bijgewoond door 1 persoon van de oudergeleding van de MR. Zij kunnen op deze manier te weten komen wat er onder de ouders leeft. Deze persoon kan dit dan weer terugkoppelen naar de MR. Dit stimuleert de proactieve houding van de MR!

© Anky Kosters februari 2012